Konkurs ofert w zakresie doposażenie Oddziału psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie doposażenia Oddziału Psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn:
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II.

Doposażenie oddziału psychiatrycznego w ramach ww. postępowania obejmuje dostawę w zakresie 36 kompletów łóżek szpitalnych z barierkami, materacami i szafkami.

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 31.10.2018r. Przy czym realizacja zamówienia obejmuje dostarczenie zakończone podpisaniem protokołu odbioru oraz szkolenie personelu w zakresie jego obsługi.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.10.2018r. do godz. 900.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SOWUZ. Dokonaną zmianę treści warunków Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.


Katalog z załącznikami:

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł