Zapytanie ofertowe w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego

Centrum Medyczne HCP zaprasza do składania ofert w zakresie dostawy rezonansu magnetycznego, w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn: 
Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego – etap II.

Realizacja zamówienia zostanie wykonana w terminie do dnia 31.12.2018 r. w zakresie dostawy Rezonansu Magnetycznego, zainstalowania sprzętu, szkolenia personelu oraz uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na użytkowanie pomieszczeń pracowni oraz urządzeń zakończone podpisaniem końcowego protokołu odbioru.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Zarządu Szpitala w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2018 r. do godz. 900.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SOWUZ. Dokonaną zmianę treści warunków Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.


Katalog z załącznikami:

© 2019 Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o.

Centrum Medyczne HCP Sp. z o.o., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194
NIP 783-15-16-773, REGON 639635360-00033
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000119548,Kapitał Zakładowy 509 000,00 zł